• HOTLINE  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Search
 • Your search results

  Отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2022/2023 г.

  Posted by Bulgaria for Ukraine on October 4, 2022
  0

  Отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2022/2023 г: и възможностите да се възползват украинските бежанци от тях:

  Заявления-декларации могат да се подават до 31 октомври на място в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес или в специално организирани за целта приемни, чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт или с квалифициран електронен подпис, както и чрез лицензиран пощенски оператор.
  Информация за контактите за връзка с ДСП в страната може да намерите на следния електронен адрес:
  https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi.

  Заявление-декларация може да получите от ДСП или да изтеглите от електронен адрес:
  https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti.

  Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2022 г. до 31 март 2023 г. Размерът й за отоплителен сезон 2022/2023 г. е 623,55 лв., което е със 100 лв. или 20% повече в сравнение с миналия отоплителен сезон.
  Право на целева помощ за отопление имат хората и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или равен на индивидуално определена граница за достъп съобразно възрастта, семейното положение, здравословното състояние, наличието/липсата на съжителство и други констатирани обстоятелства.

  За да получат помощ за отопление, безработните лица в трудоспособна възраст задължително трябва да са се регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ най-малко 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения.
  Целевата помощ за отопление се отпуска, ако лицата или семействата отговарят на следните допълнителни условия:
  –  да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
  – да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля 500 лв., с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация;
  – да не притежават движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето или семейството;
  – да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
  –  да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години;
  – да не са прехвърляли чрез договор за дарение собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях през последните 5 години.
  Последните две изисквания не се прилагат в случаите, когато в семейството има човек с трайни увреждания и сделката е извършена с цел смяна на жилището с оглед осигуряване на достъпна жизнена среда за лицето с увреждания, както и когато общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период (т. е. 4 500 лв.).
  В срок до 20 дни от подаването на заявлението-декларация социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад, а в 7-дневен срок от изготвянето му директорът на ДСП или упълномощено от него лице издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на помощта.
  Целевата помощ за отопление се предоставя, както следва:
  • При отопление с топлоенергия, електроенергия и природен газ – в пари на правоимащото лице или семейство, съобразно заявения начин на изплащане
  • При отопление с твърдо гориво:
  – В пари на правоимащото лице или семейство, съобразно заявеният начин на изплащане
  – На търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката – при изрично отразено в заявлението-декларация желание от страна на лицето или семейството.

  Министерството на труда и социалната политика, Министерството на земеделието и Агенцията за социално подпомагане подписаха на 24 август 2022 г. спогодба за съвместна работа с цел осигуряване на дърва за огрев на населението. Министерството на труда и социалната политика чрез Агенцията за социално подпомагане ще предоставя периодично на Министерството на земеделието справка за хората, получили от дирекциите „Социално подпомагане“ заповед за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителен сезон 2022/2023 г. Министерството на земеделието чрез държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства ще осигурява дърва за огрев на гореспоменатите правоимащи лица. За целта последните трябва лично или чрез упълномощен представител да посетят държавно горско или ловно стопанство на територията, на която е настоящият им адрес, за да заявят необходимостта от дърва за огрев и да представят заповедта за отпускане на целевата помощ.

  Compare Listings