• HOTLINE  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Search
 • Your search results

  Условия и ред за получаване на еднократна помощ на разселени от Украйна лица

  Posted by Bulgaria for Ukraine on October 10, 2022
  0

  На лицата с предоставена временна закрила се отпуска еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) до петкратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), т.е. до 375 лв.

  Помощта се отпуска въз основа на подадено заявление-декларация по образец в дирекции „Социално подпомагане“ (ДСП) по адрес на местопребиваването им с приложени за справка:

  – „Регистрационна карта  на чужденец, на когото е предоставена временна закрила“;

  –  документа за самоличност от Украйна;

  – „Адресна карта на чужденец“, издадена от Дирекция „Миграция“ към Районното управление на Министерството на вътрешните работи или хотела, в който е отседнало лицето.

  При преценка на правото за отпускане на социални помощи се извършва социална анкета, при която се констатират всички обстоятелства от социален, семеен, битов и здравен характер, имотно състояние и други. Лицата, ползващи се от временна закрила следва да предоставят тази информация на социалните работници по време на извършване на социалната анкета. Ако разполагат с документи, които имат отношение към преценка на правото, също следва да ги представят за справка, без да се изисква прилагането им.

  До 10.10.2022 г. включително в ДСП на територията на цялата страна са приети общо 43 562 бр. заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ по чл. 16 от ППЗСП на разселени от Украйна лица с предоставена временна закрила. Отпуснати са 42 748 бр. еднократни помощи.

                  Към месец август 2022 г. са изплатени 13 066 661 лв.Средствата по издадените заповеди за отпускане на помощта през месец септември ще бъдат изплатени в периода от 15.10.2022 г. до края на месец октомври.

  За повече информация: https://asp.government.bg/

  Compare Listings