• HOTLINE  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Search
 • Your search results

  Права и възможности на украинските бежанци при регистриране в бюрата по труда

  Posted by Bulgaria for Ukraine on October 13, 2022
  0

  С нормативни промени на Закона за насърчаване на заетостта (изм. и доп. ДВ. бр.41 от 3 Юни 2022г.), чужденците, ползващи се от временна закрила по Закона за убежището и бежанците, включително и украинци, придобиха право да се регистрират в бюрата по труда и да се ползват от правата на търсещи работа лица.

  Съгласно чл. 17. (1) на ЗНЗ Лицата, които търсят работа (регистрирани са в бюрата по труда), могат да ползват по този закон:

  1. информация за обявени свободни работни места;

  2. информация за програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта;

  3. посредничество по информиране и наемане на работа;

  4. психологическо подпомагане;

  5. професионално ориентиране;

  6. включване в обучение на възрастни;

  7. включване в процедура за валидиране на професионални знания, умения и компетентности;

  8. мотивиране за активно поведение на пазара на труда и включване в програми и мерки за заетост и обучение;

  9. стипендия за обучение, средства за транспорт и квартира за времето на обучението;

  10. стипендия, средства за транспорт и квартира за времето на процедурата за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

  Съгласно чл. 18 (2) от ЗНЗ Търсещите работа лица се регистрират в една от следните групи:

  1. безработни;

  2. заети;

  3. учащи се, които желаят да работят през свободното си от учене време;

  4. лица, получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България, професионална пенсия за ранно пенсиониране по чл. 168 от Кодекса за социално осигуряване, пенсия за старост в друга държава или пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване, които не работят.

  Съгласно чл. 19. (2) от ЗНЗ Лицата, които търсят работа, могат да ползват правата по чл. 17, ал. 1, както следва:

  1. безработните – по т. 1 – 10;

  2. заетите и учащите се, които желаят да работят през свободното си от учене време – по т. 1, 3, 4 и 5;

  3. лицата по чл. 18, ал. 2, т. 4 – по т. 1, 3 и 4.

  Съгласно Чл. 14.(3) от Правилника за прилагане на ЗНЗ: Регистрираните търсещи работа лица са длъжни в срок 7 работни дни от настъпилата промяна в което и да е от декларираните обстоятелства да уведомят дирекция “Бюро по труда” независимо от адреса на регистрацията им. – т.е. при започване на работа украинските бежанци (които са регистрирани като търсещи работа лица в бюрата по труда) са длъжни в срок от 7 работни дни да уведомят бюрото по труда за това.

  От 03.06.2022г. Агенция по заетостта прилага изменените разпоредби в ЗНЗ, касаещи украинските граждани

  Още информация на http://www.az.government.bg/bg/ejobs/view_prl/

  Compare Listings