• HOTLINE  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Search
 • Your search results

  Информация относно предоставяне на ваучери за осигуряване на храни и стоки от първа необходимост за разселени лица от Украйна

  Posted by Bulgaria for Ukraine on October 19, 2022
  0

   Агенцията за социално подпомагане (АСП) е определена за конкретен бенефициент за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект BG05FMOP001-6.001 „Предоставяне на ваучери за осигуряване на храни и стоки от първа необходимост за разселени лица от Украйна″ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане (ОПХОМП) 2014 – 2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.

  Проектът стартира от 29.09.2022  г. и предвижда осигуряване на базова помощ чрез предоставяне на 40 000 ваучера за обезпечаване на първоначални нужди от храни и стоки от първа необходимост с номинал 100 лева за разселените от Украйна след 24.02.2022 г. лица, на които е предоставена временна закрила в Република България.

   Проектът се реализира чрез териториалните структури на АСП – дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП), като по местопребиваване на лицата ще бъдат предоставяни ваучери въз основа на попълнен от пълнолетно лице анкетен картон. За улеснение на украинските граждани, в ДСП на видно място ще бъде предоставен образец на анкетния картон, преведен на украински език.

  В анкетния картон се декларират лични данни на титуляра, на придружаващите го съпруг/съпруга и деца до 18-годишна възраст, като за справка се представят:

  1. Регистрационна карта на чужденец;
  2. Документ за самоличност;
  3. Карта за адресна регистрация на чужденец (ако разполага с такава).

  Предвидено е в 3-дневен срок от подаване на анкетния картон в ДСП срещу подпис на титуляра  да се предоставят съответният брой ваучери за всички описани лица – съпруг/а, деца под 18-годишна възраст.

  Ваучери с отпечатана на украински език информация ще се предоставят на всички лица от целевата група от началото на месец ноември до 31.12.2022 г.   

  Към настоящият момент АСП реализира организационни дейности, в това число  отпечатване и разпространяване на необходимите количества ваучери до ДСП, на чиято територия са установени лица с предоставена временна закрила.

  Срокът за реализиране на ваучерите в магазинната мрежа в страната е 2 месеца от датата на издаването им.

  С ваучерите могат да бъдат закупени храни, дрехи, училищни пособия, хигиенни материали и други продукти, с изключение на тютюневи изделия, спиртни напитки, вино, пиво и лекарствени продукти.

  За допълнителна информация и оказване на съдействие лицата с предоставена временна закрила може да се обръщат към ДСП по местопребиваването си. Информация за адресите и телефоните за връзка с ДСП са публикувани на официалната интернет страница на АСП, в рубриката „Контакти“ – https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi

  В срок до 31.05.2023 г. на лицата от Украйна с предоставена временна закрила, на които е предоставен ваучер за закупуване на храни и стоки от първа необходимост, в случай на необходимост от ДСП ще да бъдат предоставяни съпътстващи мерки за социална закрила съобразно техните нужди, изразяващи се в провеждане на консултации за социалните им права по действащото законодателство, които биха подпомогнали успешната им интеграция, реализация на пазара на труда, насочване към медицинска експертиза за установяване на степен на трайни увреждания или временна неработоспособност, консултации с психолози, юрисконсулти и др.

  Информация за реда и начина за оказване на подкрепа чрез проекта ще бъде публикувана на официалната интернет страница на АСП.

  Compare Listings