• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  За да придобият право да упражняват професията си в България, граждани на Украйна, придобили професионална квалификация „лекар” или „медицинска сестра” в...

  Публикувано от България за Украйна На 10 юни 2022 г
  0

  За да придобиете правото да упражнявате придобитата в Украйна професия „лекар” или „медицинска сестра” в България, трябва да преминете през следните две стъпки:

  1. да се явят на изпит по български език и професионална терминология на български език и
  2. да положат изпит, включително държавните изпити, определени в единните държавни изисквания за придобиване на съответната медицинска професия в България (изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето).

  Изпитът по български език и професионална терминология на български език се организира и провежда от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО) към Министерството на образованието и науката. Повече информация можете да намерите на следния линк: http://copuo.bg/page.php?c=24&d=82. За допълнителна информация относно този изпит можете да се свържете на тел. 02/970 56 11, 02/970 56 25 или e-mail: ckoko@mon.bg.

  Няма законови изисквания относно това къде и как да провеждате обучението си на български език. Нужно е само накрая да издържите изпита по български език и професионална терминология на български език в COPUO.

  За полагане на изпита, който включва държавните изпити, определени в единните държавни изисквания, е необходимо преминаване на процедура за допускане до този изпит. Процедурата се организира и провежда от Министерството на здравеопазването, безплатна е и обикновено включва подаване на заявление, придружено от определени документи (посочени в заявлението). Подробна информация можете да намерите на следния линк: https://www.mh.government.bg/bg/administrativni-uslugi/meditsinski-kvalifikatsii/dopuskane-do-izpit-priznavane-na-profesionalna-kvalifikatsiya/.

  В резултат на процедурата министърът на здравеопазването издава заповед за допускане до изпит. След получаване на такава заповед следва да се явите на изпит в избрано от Вас висше училище, което извършва обучение по професията. Висшето училище има право да начислява такса за явяването на този изпит. Издава удостоверение за успешно положен изпит, което Ви дава право да упражнявате съответната медицинска професия в България.

  Важно е да се отбележи, че докато сте в процес на получаване на право да упражнявате професията си в България, можете да бъдете назначен като здравен асистент (или друга подобна длъжност) във всяко медицинско заведение, което желае да назначи.

  Сравнете обяви