• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Кандидатстване на украински граждани в български висши училища

  Публикувано от България за Украйна На 12 юли 2022 г
  0

  Украински кандидат-студенти, които отговарят на условията за кандидатстване по ПМС № 103/1993 г. – те кандидатстват по общия ред на постановлението.

  • До 1000 от предложените по реда на чл. 4, ал. 1 от ПМС № 103/1993 г. места са определени за прием на кандидати от българска народност от Украйна и Република Молдова.
  • Кандидатите от българска народност от Украйна и Република Молдова кандидатстват по облекчен ред – само по документи (без да полагат общообразователен или специализиран тест) по всички възможни начини – чрез регистрация в платформата, с изпращане на документите по електронен път, поща, куриер или представянето им в МОН.
  • Кандидатите от българска народност от Украйна и Република Молдова имат право да кандидатстват по реда на ПМС № 103/1993 г. без прекъсване през цялото време от началото на кампанията до м. септември 2022 г.

  Украински кандидат-студенти, които не отговарят на условията за кандидатстване по ПМС № 103/1993 г.

  Според действащата нормативна уредба тази категория лица кандидатстват за обучение в български висши училища като чуждестранни граждани и заплащат по-високи такси за обучение спрямо българските граждани. Не се предвиждат облекчения за тях.

  Редът и условията за приемане на чужденци за студенти в български висши училища са регламентирани в Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България (приета с ПМС № 79 от 2000 г., изм. и доп. бр. 47/05.06.2018 г.). Кандидат-студентите за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" след завършено средно образование и "магистър" след завършена образователно-квалификационна степен "бакалавър" подават документите си в избрано от тях висше училище в срок, определен в правилника на висшето училище. Чужденците подават следните документи:

  1. Формуляр или молба с кратки биографични данни, както и желаните висши училища и специалности;
  2. Копие от документа за завършено средно образование и от приложението с оценките (когато е българска диплома) или съответно удостоверение за признаване на средно образование, придобито в училище на чужда държава - за кандидатите за пълен срок на обучение;
  3. Копие от документа за завършено висше образование със степен, съответстваща на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” - за кандидатите за обучение в магистърска степен;
  4. Документ, издаден от компетентен държавен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;
  5. Академична справка – за студенти, кандидатстващи за частичен срок на обучение;
  6. Документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България – за кандидатите, които няма да преминават езикова и специализирана подготовка;
  7. Две снимки.

  Документите по т. 2, 3, 4, 5 и 7 трябва да бъдат заверени, преведени и легализирани в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред на заверките, преводите и легализациите.

  Признаване на съответствието на завършени периоди или етапи и степени от училищното обучение в училища на чужда държава с тези в училищното образование в Република България, с цел достъп до обучение в системата на висшето образование, се извършва съгласно разпоредбите на чл. 165, ал 1 и ал. 3, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование и на чл.106 ал. 1 и чл. 107, ал. 1 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

  Решение за одобряване на кандидатите се взема от висшето училище, което изпраща документите им в Министерството на образованието и науката, с оглед изпълнение на процедурата по издаване на визи за дългосрочно пребиваване - виза вид “D”, в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим. Приемът е по документи е съобразен с нормативната разпоредба на чл. 15, ал. 2 от цитираната наредба, регламентираща минималният среден успех по предмети от документа за завършено средното образование на лицето, които са профилиращи за специалността, за която кандидатства.

  Срокът за подаване на документите към Министерството на образованието и науката на кандидатите за обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър”, „магистър” и „професионален бакалавър” след завършено средно образование е 1 октомври за първия семестър и не по-късно от 1 февруари за втория семестър в годината на кандидатстването.

  Когато документите отговарят на изискванията, Министерството на образованието и науката издава Удостоверение за приемане на кандидат-студентите за обучение в Република България и писмено уведомява дирекция „Консулски отношения” на Министерството на външните работи и дирекция „Миграция” на Министерството на вътрешните работи за това.

  Украински студенти, които се обучават в украински висши училища и искат да се прехвърлят в български висши училища

  Изготвен е проект на акт на МС, който ще регламентира прехвърлянето на украинските студенти, обучаващи се в украински висши училища в български висши училища, като ще има възможност да бъдат обхванати и лицата, които не могат да представят документи, удостоверяващи проведеното до момента обучение в Украйна (с изключение на регулираните специалности). Ще бъдат предвидени 2 варианта на решение на проблема – българското висше училище да се свърже с украинското, за да получи информация за резултатите от обучението на кандидата, а когато не успее да се премине към сформиране на комисия в рамките на висшето училище, която да извършва събеседване с кандидатите и при преценка да ги приема за обучение, но под условие, че към момента на дипломиране лицата следва да представят всички изискуеми документи, съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. Ако лицата са в невъзможност да предоставят изисканите според Наредбата документи е възможно издаването на академична справка за проведеното им обучение в българското висше училище, която да предоставят на висшето училище в Украйна, за да продължат обучението си в украинското ВУ и да се дипломират там.

  Сравнете обяви