• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Отпускане на целева помощ за отопление за отопителен сезон 2022/2023 г.

  Публикувано от България за Украйна На 4 октомври 2022 г
  0

  Отпускане на целева помощ за отопление за отопителен сезон 2022/2023 г: и имате възможност да използвате украинските бежанци от тях:

  Заявленията-декларации могат да се подават до 31 октомври на място в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) на настоящ адрес или в специално организирани за целта приемни, чрез Системата за сигурно електронно възвръщане, подписани с персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт или с квалифициран електронен подпис, както и чрез лицензиран пощенски оператор.
  Информация за контактите за връзка с DSP в страната може да се добави на следния електронен адрес:
  https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi.

  Заявление-декларация може да получите от DSP или да изтеглите от електронен адрес:
  https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti.

  Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2022 г. до 31 март 2023 г. Размерът й за отоплив сезон 2022/2023 г. е 623,55 лв., което е със 100 лв. или 20% повече в сравнение с минималния отоплив сезон.
  Право на целева помощ за отопление имат хората и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца при подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или равен на индивидуално определена граница за достъп съобразно възрастта, семейното положение, здравословното състояние, наличието /липсата на съжителство и други констатирани обстоятелства.

  За да получите помощ за отопление, безработните лица в трудоспособна възраст трябва да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ най-малко 6 месеца преди подаване на заявление за декларация и да не са отказали предлаганата им работа или в обучение .
  Целевата помощ за отопление се отпуска, ако лицето или семейството отговарят на следните допълнителни условия:
  – да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
  – да няма вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля 500 лв., с изключване на боновете или акциите от масовата приватизация;
  – да не притежават движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, с изключване на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето или семейството;
  – да няма сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; товане не се прилага в случаите, когато поелите задълженията за издръжка и/или гледане със учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
  – да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години;
  – да не са прехвърляли чрез договор за дарение върху жилищен, собственост вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях през последните 5 години.
  Последните две изисквания не се прилагат в случаите, когато в семейството има човек с трайни уреждания и сделката е извършена с цел смяна на жилище с оглед осигуряване на достъпна жизнена среда за лицето с увреждания, както и когато общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период (т. е. 4 500 лв.).
  В срок до 20 дни от подаването на заявлението-декларация социалният работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад, а в 7-дневен срок от изготвянето му на директора на ДСП или упълномощено от него лице издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на услугата.
  Целевата помощ за отопление се предоставя, както следва:
  • При отопление с топлоенергия, електроенергия и природен газ – в пари на правоимащото лице или семейство, съобразно заявения начин на изплащане
  • При отопление с твърдо гориво:
  – В парите на правоимащото лице или семейство, съобразно заявеният начин на изплащане
  – На търговец на твърдо гориво, което е осъществил доставката – при изрично отразено в заявлението-декларация на желание от страна на лицето или семейството.

  Министерството на труда и социалната политика, Министерството на земеделието и Агенцията за социално подпомагане подписаха на 24 август 2022 г. спогодба за съвместна работа с цяло осигуряване на дърво за отопление на населението. Министерството на труда и социалната политика чрез Агенцията за социално подпомагане ще предоставя периодично на Министерството на земеделието справка за хората, получени от дирекциите „Социално подпомагане“ заповед за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителен сезон 2022/2023 г. Министерството на земеделието чрез държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства ще осигури дърва за огрев на гореспоменатите правоимащи лица. За целта след това трябва лично или чрез пълномощен представител да посетят държавно горско или ловно стопанство на щата, на който е този им адрес, за да заявят необходимото дърво за огрев и да предоставят помощна заповед за отпускане на целевата територия.

  Сравнете обяви