• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Условия и ред за получаване на еднократна помощ на разселени от Украйна лица

  Публикувано от България за Украйна На 10 октомври 2022 г
  0

  На лицата с известни временни закрила се отпуска еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) до петкратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), т.е. до 375 лв.

  Помощта се отпуска въз основа на подадено заявление-декларация по образец в дирекции „Социално подпомагане“ (ДСП) на адрес на мястопребиваването им с приложения за справка:

  – „Регистрационна карта на чужденец, на когото е известно времена закрила“;

  – документ за самоличност от Украйна;

  – „Адресна карта на чужденец“, издадена от Дирекция „Миграция“ към Районното управление на Министерството на вътрешните работи или хотела, в който е отседнало лицето.

  При преценка на правото за отпускане на социални помощи се извършва социална анкета, при която се констатират всички обстоятелства от социален, семеен, битов и зелен характер, имотно състояние и други. Лицата, ползващи се от временна закрила следва да предоставят тази информация на социалните работници по време на извършване на социалната анкета. Ако разполагат с документи, които имат отношение към преценката на правото, също следват да ги представят за справка, без да се прилагат изискванията им.

  До 10.10.2022 г. включително в ДСП на територията на цялата страна са приети общо 43 562 бр. заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ по чл. 16 от ППЗСП на разселени от Украйна лица съобщи временно закрила. Отпуснати са 42 748 бр. еднократни помощи.

                  Към месец август 2022 г. са изплатени 13 066 661 лв. Средствата по издадените заповеди за отпускане на помощта през месец септември ще бъдат изплатени в периода от 15.10.2022 г. до края на месец октомври.

  За повече информация: https://asp.government.bg/

  Сравнете обяви