• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Причини за прекратяване на регистрацията на украински бежанци в Бюрата по труда

  Публикувано от България за Украйна На 14 октомври 2022 г
  0

  Предлагаме ви разяснение от Агенцията по заетостта при какви случаи следва прекратяване на регистрацията в Бюрата по труда и след какъв период е възможно безработните отново да се регистрирате.

  Чл. 20 (4) от ЗНЗ Регистрацията на безработните лица се прекратява и в случаите, когато:

  1. не изпълнят доводите на трудовия посредник или действията и сроковете в плана за действие;

  2. не се явят на посочените данни и час в писмената покана от поделението на Агенцията по заетостта или в срок от три работни дни след тези данни;

  3. (отм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г.)

  4. иска да приеме предложената им подходяща работа и/или включване в програми и мерки за заетост и обучение за възрастни по този закон, както и в програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове;

  5. прекратяват участието си в курс за обучение на възрастни;

  6. получават пенсия за осигурителен възраст и възраст, професионална пенсия за ранно пенсиониране по чл. 168 от Кодекса за социално осигуряване, пенсия за осигуряване с възраст и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване или пенсия за старост в друга държава;

  7. не изпълнява изискванията на чл. 18, ал. 7, изречение второ;

  (5) Лица имат право на последваща регистрация не по-рано от изтичането на 6 месеца след прекратяване на предходната регистрация на основание ал. 4, т. 1 – 5, 7 и 8. – т.е. ако не уведомят бюрото по труда в 7-работни дни от започване на работа, нямат право на нова регистрация в срок от 6 месеца от прекратяването на предходната.

  От АЗ разясняват , че на базата е сключено споразумение между Агенция по заетостта и НАП, ежемесечно АЗ изпраща на НАП данни за регистрираните в бюрата по труда безработни. НАП връща на АЗ данни за лицата, за които има предоставена информация за сключен трудов договор през изминалия месец, т.е. дори и лицето да не декларира в бюрото по труд, че е започнало работа по трудов договор, е налична информация, която е започнала работа. Като това се отнася единствено за регистрираните в бюрата по труда.

  За повече информация:www.az.government.bg/bg/ejobs/view_prl/

  Сравнете обяви