• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Срокът на действие на Програмата за хуманитарна помощ на разселени лица от Украйна, получили временна закрила в Република България, се удължава до 24 февруари 2023 г.

  Публикувано от България за Украйна На 16 ноември 2022 г
  0

  Министерският съвет удължи до 24.02.2023 г. срока на действие на Програмата за хуманитарна помощ на разселени лица от Украйна с временна закрила в Република България, като в удължения срок на действие ново настаняване ще се извършва само в държавни и общински бази. Удължаването на срока е в резултат на приетото днес решение на правителството за изменение на Програмата. Помощта ще се използва в обекти, вписани в Регистъра на местата за подслон, създадени за изпълнение на програмата, както и в обекти, за които са изпълнени кумулативно следните условия:

  – са държавна или общинска собственост, или собственост на публични предприятия, независимо от правноорганизационната им форма;

  – са местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма, регистрирани в Националния туристически регистър;

  – фигурират в списък, утвърден от ръководителя на Временната оперативна група (ВРГ) към Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция по въпросите на украинските граждани, ползващи се с временна закрила в Република България, създадена със Заповед №. П-213 от 03.10 .2022 г. на министър-председателя.

  Помощта ще се ползва и в категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър – само за настанени лица с предоставена временна закрила, за които са изпълнени кумулативно следните условия:

  – към 31.10.2022 г. са ползвали Програмата и към същата дата са били настанени в категоризирано/регистрирано място за настаняване в Националния туристически регистър;

  – в периода от 01.11.2022 г. до 15.11.2022 г. са продължили да ползват Програмата и за същия период са били настанени в същото категоризирано/вписано в Националния туристически регистър място за настаняване, в което лицето е било настанено на 31.10. 2022 г.;

  – за периода от 16.11.2022 г. до 24.02.2023 г. продължават да бъдат настанени в същото място за настаняване, в което лицето е било настанено към 31.10.2022 г.

  Лицата, работещи в обектите, вписани в Националния туристически регистър и в Регистъра на местата за подслон, участват в програмата, като предоставят на разселените лица нощувка/подслон с помощ в размер на 15.00 (петнадесет) лева без ДДС, съответно 16, 35 лв. (шестнадесет лева и тридесет и пет стотинки) с ДДС в размер на 9% за категоризирано настаняване и 18.00 лв. (осемнадесет лева) с ДДС в размер на 20% за некатегоризирано настаняване. Разходите за ДДС са за сметка на Програмата. От 16.11.2022 г. настаняването на разселените лица с временна закрила се извършва само в обектите държавна или общинска собственост от Временната оперативна група (ВОГ) към Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция по въпросите на ползващите се с временна закрила в Република България граждани на Украйна, установени със Заповед № Р-213 от 03.10.2022 г. на министър-председателя.

  Задължение за представяне на декларация за съответствие, подписана с квалифициран електронен подпис от законния представител на заявителя, чрез Системата за сигурно електронно връчване (СЕС), на адрес https://edelivery.egov.bg/ Решение на правителството за удължаване на срока на програмата беше приета неприсъствено днес. ВИЖТЕ решението на Министерски съвет за продължаване на Програмата тук: https://www.gov.bg/bg/prestsentar/novini/srokat-na-deystvie-na-programata-za-humanitarno-podpomagane-na-razseleni- litsa- ot-ukrayna-s-predostavena-vremenna-zakrila-v-republika-balgariya-se-udalzhava-do-24-fevruary-2023-g

  https://www.gov.bg/bg/prestsentar/novini/srokat-na-deystvie-na-programata-za-humanitarno-podpomagane-na-razseleni-litsa-ot-ukrayna-s-predostavena-vremenna-zakrila-v-republika-balgariya-se-udalzhava-do-24-fevruari-2023-g  Сравнете обяви