• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  ВАЖНО: Заявления за ваучерите по 100 лв се приемат до края на декември

  Публикувано от България за Украйна На 6 декември 2022 г
  0

  Напомняме, че Агенция социално подпомагане приема до 31 декември заявления за ваучерите по 100 лв. за украинските граждани с временна закрила.

  Срокът за използването на ваучера е 2 месеца от датата на издаването им. Помощта се отпуска за покриване на неотложни нужди от храна, детски храни и дрехи, училищни пособия, хигиенни материали и др. продукти от магазинната мрежа в страната, както и оказване на допълнителна подкрепа чрез консултиране и насочване чрез подходящи съпътстващи мерки за социална интеграция, в съответствие с индивидуално установените нужди. За улеснение на украинските граждани, в ДСП на видно място е поставен образец на анкетния картон, преведен на украински език.

  В анкетния картон се декларират лични данни на титуляра, на придружаващите го съпруг/съпруга и деца до 18-годишна възраст, като за справка се представят: 1. Регистрационна карта на чужденец; 2. Документ за самоличност; 3. Карта за адресна регистрация на чужденец (ако има такъв).

  1. Регистрационна карта на чужденец;

  2. Документ за самоличност;

  3. Карта за адресна регистрация на чужденец (ако има такава).

  Предвидено е в 3-дневен срок от подаване на анкетна карта в ДСП срещу подпис на титуляра, за да се предостави съответният брой ваучери за всички описани лица – съпруга/а, деца под 18-годишна възраст. В процедурата по реализиране и осребряване на ваучерите ще се спазват следните принципни положения:

  Всеки предоставен ваучер ще може да бъде реализиран от представител на целевата група в магазинната мрежа на територията на Република България. Осребряването на ваучера ще се осъществява от ДСП, на чиято територия се намира търговският обект, в който същият е реализиран, въз основа на представено заявление за изплащане. Към всяко заявление за изплащане ще се прилагат Опис на ваучерите, подлежащи на осребряване, един екземпляр от всеки ваучер и оригинална фактура (първичен счетоводен документ) за дължимите суми, с получател съответната ДСП.

  Ваучерът няма да може да бъде използван за закупуване на лекарствени продукти, тютюневи изделия, вино, спиртни напитки, пиво, като при констатирано закупуване на такива продукти стойността им няма да се осребрява от териториалните поделения на АСП. Ако стойността на покупките е по-ниска от номиналната стойност на ваучера, приносителят му няма да има право да получава разликата в пари.

  До момента от правото си на ваучер са се възползвали 26 549 украинци.

  Сравнете обяви