• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Решение № 1038 от 20.12.2022 г. - За изменение на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България

  Публикувано от България за Украйна На 22 декември 2022 г
  0

  РЕШЕНИЕ No1038

  от 20 декември 2022 г

  За изменение на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с решения № 535, 665, 856, 909 и 963 на министерския съвет от 2022 г.

  На основание чл. 2, ал. 2 от Закона за убежището и бежанците във връзка с Решение за изпълнение (ЕС) 2022/382 на Съвета от 4 март 2022 година за установяване на съществуването на масово навлизане на разселени лица от Украйна по смисъла на чл. 5 от Директива 2001/55/EO и за въвеждане на временна закрила и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс

  МИНИСТЕРСКИТ СЪВЕТ

  РЕШИ

  В Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена с Решения № 535, 665, 856, 909 и 963 на Министерския съвет от 2022 г., се правят следните изменения и допълнения:

  1. В т. 2.3 третото тире се изменя така: „– През периода от 16 ноември 2022 г. до 24 февруари 2023 г. продължават да са настанени в същото място за настаняване, в което са били настанени към 31.10.2022 г., или са били преместени по изключение в друго категоризирано или регистрирано място за настаняване с решение по инициатива и преценка на НОЩ. Условията и редът за това се определят от НОЩ. До 5-о число на следващия месец НОЩ предоставя на Министерството на туризма данни в машинно четим формат на взетите по този ред решения.“

  2. Създава се т. 2.4: „2.4. В категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър – само за новонастанени при условията на Актуализирания план за действие при временна закрила в Република България, по изключение с решение на НОЩ, лица с предоставена временна закрила, което се извършва с цел събиране на членовете на едно семейство по смисъла на Директива 2001/55/EO на Съвета от 20 юли 2001 година и Решение за изпълнение (ЕС) 2022/382 на Съвета от 4 март 2022 година, или за постигане на друга легитимна цел. Условията и редът за това се определят от НОЩ. До 5-о число на следващия месец НОЩ предоставя на Министерството на туризма данни в машинно четим формат на взетите по този ред решения.“

  3. в т. 5 след думите „С оглед“ се добавя „на настаняването и“ и след думите „свързани с временната закрила“ се поставя запетая и се добавя „както и Националният оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-240 от 18.11.2022 г. на министър-председателя“.

  4. Точка 6 се изменя така: „6. Единствено за целите на изпълнение на Програмата Министерството на туризма и Националният оперативен щаб имат право на достъп до идентифициращите данни за настанените лица, които се ползват с временна закрила в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), съгласно чл. 116, ал. 5, т. 2 от Закона за туризма.”

  5. Точка 8 се изменя така: „8. От 16.11.2022 г. настаняването на разселени лица с временна закрила се извършва само в обектите по т. 2.1 и 2.2 и в обектите по т. 2.3 и 2.4 съгласно уредените там изключения.“

  6. създава се т. 21а: „21а. Националният оперативен щаб дава задължителни указания по въпросите, свързани с изпълнението на Програмата.“

  7. Навсякъде думите „към Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция по въпросите на ползващите се от временна закрила в Република България граждани на Украйна, създадена със Заповед № Р-213 от 03.10.2022 г. на министър-председателя“ се заменят със запетая и се добавя „създаден със Заповед № Р-240 от 18.11.2022 г. на министър-председателя”.

  Решение № 1038 от 20.12.2022 г.

  Сравнете обяви