Каква е разликата между „временна закрила“ и „международна закрила“?

Временна закрила
Кой може да иска временна закрила:
Украински граждани, пребиваващи в Украйна преди 24 февруари 2022 г., и членове на техните семейства;
Граждани на други трети държави (различни от Украйна) и лица без гражданство, които са използвали правото си на международна закрила или друг еквивалентен вид национална закрила в Украйна преди 24 февруари 2022 г., и членове на техните семейства;
Лица с чуждо гражданство или без гражданство, които са напуснали територията на Украйна в резултат на военни действия и са влезли и останали на територията на Република България, ако изрично заявят, че искат да ползват статут на временна закрила до 31 март 2022 г.
Колко време отнема процесът:
Процедурата отнема от 5 до 15 минути и незабавно се осигурява временна защита
Временна закрила се предоставя при устно искане до Гранична полиция, Държавна агенция за бежанците или други органи на Министерството на вътрешните работи (миграция, полиция), на лица, които отговарят на условията по-горе.
Какви права ми дава временната закрила:
Право да останете на територията на Република България;
Право на писмена информация на разбираем език за правилата и условията на временната закрила;
Ако Ви е предоставена временна закрила, Вие получавате: – Право на регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна закрила – за срока на закрила; – Право на събиране със семейството си; – Право на труд и професионално обучение; – Право на образование за ученици и право на достъп до детска градина за деца до 6 години; – Право на подходящо настаняване или средства за настаняване, ако е необходимо; – Право на помощ за настаняване и хранене в места за настаняване, регистрирани в Националния туристически регистър, в общ размер 40 лв. без ДДС на човек на нощувка и храна / закуска, обяд и вечеря/, вкл. туристическа такса, която се заплаща на доставчика на услугата. Помощта ще се предоставя за период до 3 месеца. Същите права ще имат и лицата, изявили желание за достъп до пазара на труда в страната, като тази помощ ще се предоставя до 1 месец от датата на кандидатстване. Очаква се периодът на валидност на програмата да бъде от 24.02.2022 г. до 31.05.2022 г.
Право на социално подпомагане;
Право на медицинска помощ при спешни случаи – Хора от уязвими групи – деца до 18 години, непридружени деца, бременни жени, самотни родители с непълнолетни, възрастни хора и хора с увреждания, сериозни здравословни проблеми, психични разстройства, жертви на трафик или претърпяващи изтезания, изнасилвания или други тежки форми на насилие – имат право на пълно медицинско обслужване като български граждани.
Международна закрила
Кой може да кандидатства за международна закрила:
Всяко лице от всяка страна има право да потърси убежище (международна закрила) в България, когато е преследван или когато е застрашен животът или безопасността му.
Вие сте кандидат за убежище от момента на подаване на молба за закрила. От този момент нататък имате право да останете в България, докато не бъде взето окончателно решение по вашата молба.
Колко време отнема процесът:

Процедурата може да отнеме от 2 до 21 месеца;
Международната закрила се предоставя след подаване на писмено заявление до Гранична полиция, Държавна агенция за бежанците или други органи на МВР (миграция, полиция);
Процесът е дълъг и сложен, изисква задълбочена проверка на документи, факти, твърдения и обстоятелства, поредица от интервюта и проверки, като процедурата може да отнеме до 21 месеца и да завърши с „отказ“ или предоставяне на статут (хуманитарен или бежански) .
Какви права ми дава международната закрила:
Право да останете на територията на Република България;
Право на писмена информация на разбираем език за правилата и условията на международната закрила;
Ако Ви бъде предоставена субсидиарна закрила (хуманитарен статут), Вие получавате: – Право на карта на чужденец с хуманитарен статут, която е валидна 3 години; – Ще имате правата и задълженията на чужденец с разрешение за постоянно пребиваване в България. Те включват правото на: 1. Работа без специално разрешение 2. Образование в държавни училища и университети 3. Право на събиране със семейството си 4. Българско гражданство след 5 години 5. Пътуване в чужбина – Може да бъдете помолени да представите доказателство за вашето здраве застраховка и финансова подкрепа през времето, планирано за вашия престой в чужбина.