Мога ли да получа признаване на дипломи за висше образование, получени в чуждестранни университети?

Признаването на висше образование, придобито в чуждестранни висши учебни заведения, включително висши учебни заведения в Украйна, се извършва от различни компетентни органи в зависимост от целите на исканото признаване.

За продължаване на образованието в България след завършване на период на обучение или придобиване на степен, повишаване на квалификацията или кандидатстване за докторска степен, компетентният орган за признаване на чуждестранни дипломи е ректорът на избраното за целта акредитирано българско висше учебно заведение.

Националният център за информация и документация (НАЦИД) към Министерството на образованието и науката организира процедурата за академично признаване на бакалавърска и магистърска степен, както и на докторска степен и образователна степен с цел улесняване на пазарния достъп до работа в нерегламентирани професии. .

Необходимите документи са дипломата за висше образование и приложението към нея. Те не се нуждаят от заверки от Украйна, но трябва да бъдат придружени от легализиран превод на български език. Подписът на преводача се нуждае само от нотариална заверка. Повече информация за самата процедура за академично признаване можете да намерите на уебсайта на NACID: https://nacid.bg/.

Упражняването на регулирана професия в България изисква признаване от съответния компетентен орган. Примери за регулирани професии в сектора на здравеопазването са: лекар, зъболекар, акушерка, медицинска сестра, рехабилитатор и др.; от сектора на морския транспорт са: навигатор, корабен механик, корабен електротехник и др. Пълният списък на регулираните професии в България по категории, както и контактите на компетентните органи за всяка професия можете да намерите на сайта на НАЦИД: http: //professio.nacid.bg/?id=32.