• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Област Габрово

  Област Габрово

  Тук се намира географският център на България. Габрово е известен като „градът на шегата и смеха“ с ежегодния си фестивал на хумора и сатирата. Това е и най-дългият град в България – 25 километра.

  Габрово е побратимено с Чернигов, Украйна.

  Област Габрово се намира в северната централна част на Стара планина и на страната. През Габрово минава една от най-важните пътни връзки, пресичащи България в направление север-юг, която представлява част от Трансевропейския коридор №9 (Хелзинки-Санкт Петербург-Киев-Букурещ-Русе-Велико Търново-Габрово-Стара Загора-Димитровград с отклонения към Гърция и Турция). Обхваща 356 населени места, администрирани в четири общини - Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна. Населението е над 120 хиляди души.

  0
  Училища
  0
  Детски градини
  0
  Болници

  От изключително значение за областта са двете защитени територии - Национален парк “Централен Балкан” (сертифициран от Европейската мрежа от защитени територии със запазената търговска марка PAN Parks) и Природен парк “Българка”. Национален парк „Централен Балкан” е раз¬положен в централните и най-високи части на Стара планина. Тук се опазват саморегулира¬щи се екосистеми, притежаващи изключител¬но биологично разнообразие и местообитания на редки и застрашени видове, ис¬торически паметници със световно значение за науката и културата.

  Образование и грижа за децата

  Структурата на образователната мрежа в областта обхваща областната училищна мре¬жа и академично образование, представено от Технически Университет - Габрово.

  На територията на областта функционират общо 45 начални, основни, сред¬ни общообразователни училища, професионал¬ни гимназии и други възпитателни институ¬ции. Детските градини, работещи на терито¬рията на областта разполагат с места и обхващат всички семейства, които имат же¬лание да се възползват от тази услуга.

  В Габрово се намира едно от исторически най-известните образователни средища на България – Априловската гимназия. Тя е първото светско българско училище, отворило врати през 1835 година.

  Технически университет - Габрово е образователен и научен център, който предлага качествено обучение по програми за образователно-квалификационните степени бака-лавър и магистър и за образователна и научна степен доктор, както и по програми за квалифика¬ция и следдипломна специализация в системата на продължаващото обучение. Университетът активно участва в европейските образователни и изследователски програми.

  Медицина

  Населението на об¬ласт Габрово се обслужва от 7 болнични лечебни заведения. Многопрофилните болници за активно лечение са 4, от които 1 частна; 1 многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация; 2 специализирани болници за лечение на белодробни болести, 1 детска и 1 психиатрична болница. В извънболничната помощ работят 2 диагностично консултативни центъра, 11 медицински центъра и множество лекарски практики.

  Промишленост и работни места

  По своите основни икономически показатели област Габрово се нарежда след първите десет области в България. Генерираният от икономиката брутен вътрешен продукт през 2009 г. нарежда област Габрово на шесто място сред всички 28 административни области и представлява над 8% от БВП на страната.

  Съществен дял в структурата на местната икономика има сектор „Преработваща промиш-леност”, който осигурява над половината от нетните приходи от продажби в областта. Основен принос за това имат предприятията, развиващи дейност на територията на община Габрово и община Севлиево, и фирмите в областта на търговията и услугите.

  Водещите отрасли в индустрията са традиционни за региона:

  • машиностроене - производство на инструменти, подемни машини, приборостроене и уредостроене;
  • санитарна арматура – известният завод в Севлиево;
  • текстилна, шивашка и трикотажна промишленост.

  Големите и средните предприятия осигуряват около 70% от брутната продукция, произведена в област Габрово. Преобладаващ е делът на частния сектор.
  Сред търсените на трудовата борса са работници в строителството, хора за работа онлайн, складови работници.

  Географски и природни характеристики

  Географските и природни характеристики на област Габрово обуславят възможността за раз¬витие на селскостопански дейности, свързани с отглеждане на местни култури и породи живот¬ни, екологично земеделие.

  туризъм

  Туризмът се разглежда като важен алтернативен сектор за социално-икономическото разви¬тие на общините в областта. Непосредствената близост на региона до Стара планина, планинският въздух, природните и историко-етнографски забележителности, архитектурните резервати и комплекси, паметници¬те на културата правят областта привлекателно място за вътрешен и международен туризъм.

  Габровци се гордеят със своя Фестивал на хумора и сатирата, както и с първите тенискорт и ледена пързалка – през 1922 година, първата фабрика за сапуни – през 1936 година.

  В Габрово се намират Домът на хумора и сатирата, интерактивният Музей на индустрията, Планетариумът. Архитектурно-етнографски комплекс „Етъра“ е квартал на Габрово и първият по рода си музей на открито в България. Уникални по своята красота са архитектурният резерват „Боженция“, Соколският манастир, Дряновският манастир, Трявна – родното място на известната иконописна школа.

  Настаняване

  Цените за наемане на жилище са между 300 и 500 лева месечно.

  Важни контакти

  Намерете повече информация

  Вижте всички региони

  Сравнете обяви