• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Политика за поверителност

  Национален портал за хората, засегнати от войната в Украйна

  Вашето право на поверителност е наш основен приоритет и е залегнало в основата при изграждането на настоящия Национален портал за информираност и взаимопомощ за хората, засегнати от войната в Украйна („Портала“). Тази Политика за поверителност е приложима за Портала, достъпен на адрес: www.ukraine.gov.bg и услугите, предлагани чрез него.

  Приемаме, че ако използвате Портала, вие сте се запознали със съдържанието на настоящата Политика за поверителност, актуална версия на която е винаги налична на адрес: www.ukraine.gov.bg.

  1. Целта на тази политика за поверителност на личните данни

  Настоящата Политика за поверителност на информацията има за цел да ви помогне да разберете каква информация събираме, защо го правим и как можете да управлявате вашата информация.

  Порталът, като посредническа платформа, не носи отговорност за верността на предоставяните лични данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните.

  Във всички случаи на съмнения от ваша страна на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Портала да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

  В случай, че не сте съгласни с описаната Политика за поверителност и не желаете вашите лични данни да бъдат обработвани чрез Портала, моля не ни предоставяйте личните си данни.

  2. Какво е Национален портал за хората, засегнати от войната в Украйна

  Национален портал за хората, засегнати от войната в Украйна е интернет платформа, създадена под шапката на Министерски съвет на Република България, чрез група от доброволци.

  Порталът цели да помогне на вас, украинските граждани, влизащи в България, като ви предоставим: актуална и полезна информация относно вашите права на територията на Република България и възможностите да се възползвате от хуманитарна помощ; директен комуникационен канал, информация и контакт с българските институции, неправителствения сектор, доброволци и доброволчески инициативи, както и да ви запознаем с полезна информация относно места за временно и/или дългосрочно настаняване, контакти с бизнеса за намиране на работа, предоставяне на директен контакт за получаване на безплатна правна помощ, информация за комунални услуги и др.

  Същевременно Порталът служи и като интернет платформа, на която всеки желаещ да окаже помощ на идващите в България лица има възможност да публикува своя обява, инициатива или информация в тази връзка.

  3. Информация относно администраторите на лични данни

  Администраторът на вашите лични данни се определя в зависимост от процесите, във връзка с които същите се събират използват.

  Национален портал за хората, засегнати от войната в Украйна:

  Отговорен за обработването на вашата лична информация и лични данни, което се осъществява единствено чрез Портала и описано подробно в съответните раздели от настоящата Политика за поверителност на личните данни, е Министерски съвет на Република България. Данните за контакт с Министерски съвет и определеното Длъжностно лице по защита на данните са както следва:

  Министерски съвет:

  Адрес: бул. „Княз Александър Дондуков“ №1, 1594 София, България
  Tел. централа (+359 2) 940 29 99

  Длъжностно лице по защита на данните

  Тел. 02/940-20-44
  тел. 02 / 940-20-44
  е-mail: a.vaklinov@government.bg

  Административна услуги или производства:

  Същевременно, всяка от изброените в Портала български институции („Български институции“), обработват ваши лични данни в качеството си на самостоятелни администратори на лични данни в рамките на законоустановените си правомощия и в съответствие с нормативно определения обем от информация за целите на съответната административна услуга или производство, развиващи се пред тях. В тези случаи Порталът служи единствено да предостави връзка и да служи като точка за контакт за обмен и пренос на информация директно към съответствената компетентна институция.

  Повече информация относно Български институции, на които Порталът предоставя връзка, може да откриете на интернет страницата на съответното учреждение, както следва:

  Настаняване и трудова заетост:

  Порталът позволява на физически и юридически лица да публикуват информация и обяви относно предлагани от тях места за настаняване и предложения за работа. В тези случаи отговорни за споделената лична информация ще бъдат лицата, посочени в съответната обява.

  В случай, че търсите места за дългосрочно настаняване и се възползвате от безплатна помощ чрез попълване на предоставения за целта формуляр, наличен в раздел „Дългосрочно настаняване“, както и в случай, че желаете да отдадете имот под наем, администратор на вашите лични данни ще бъде сдружение „Асоциация за туристически имоти и иновации“, ЕИК 205604469 и неговите членове. Данни за контакт: Адрес: ул. Любен Каравелов 24, София; е-mail: info@atii.bg.

  Tранспорт:

  В случай, че желаете да помогнете чрез предоставяне на транспорт на хората, засегнати от войната в Украйна, и попълните формулярът, наличен в раздел „Предложете транспорт“, предоставената информация ще бъде получена от Министерството на външните работи и създадения кризисния център.

  Доброволчески инициативи и pro bono услуги:

  Порталът позволява на физически и юридически лица да публикуват информация относно предлагани от тях безплатни услуги и помощ в подкрепа на хората, засегнати от войната в Украйна. В случаите, в които решите да се обърнете към тях за съдействие, отговорни за вашата лична информация ще бъдат лицата, посочени в съответната обява.

  Министерски съвет от своя страна обработва информацията, предоставена от съответните доброволчески организации и физически и юридически лица за целите на поместването на съответната информация в Портала.

  Цели, за които се обработват лични данни чрез Портала

  Порталът осигурява среда за информираност и взаимопомощ, като предоставя информация, полезни контакти, а в определени случаи и директна връзка с институциите, лицата и организациите, към които нуждаещите се украински граждани могат да се обърнат за помощ и съдействие.

  Конкретните цели, за които предоставените лични данни могат да бъдат обработвани, са пряко посочени в конкретния раздел, формуляр или форма, налични на Портала. Някои от тях, когато е посочено, са необходими за целите на предоставяне на съответна услуга, съдействие и/или договор, а други са свързани с изпълнението на законовите задължения на Българските институции.

  5. Лични данни

  Видът и обемът на обработваните лични данни са обусловени от процесите, във връзка с които същите се събират и използват. Моля да имате предвид, че по своето естество Порталът е платформа, която е информативна и осигурява среда за информираност и взаимопомощ като свързва търсещите и предлагащите краткосрочно и/или дългосрочно настаняване, работа и помощ, и не може да носи отговорност за начина, по който трети страни третират предоставените чрез Портала лични данни.

  Групи лица, чиито лични данни се обработват от Портала:

  • Украински граждани:
   - търсещи временна закрила, убежище или международна закрила в България и/или статут на бежанци;
   – търсещи контакт с българските институции, работодатели и доброволчески организации и инициативи;
   – търсещи места за временно или дългосрочно настаняване;
   – изискали информация и/или подали молба, жалба, запитване или заявление към Портала чрез обаждане, попълване на съответната форма и/или посредством електронна поща.
  • Физически и юридически лица, които предлагат:
   – временно или дългосрочно настаняване, използвайки съответния формуляр за публикуване на обява и извършат регистрация на Портала;
   – временна или дългосрочна заетост, използвайки съответния формуляр за публикуване на обява и извършат регистрация на Портала.
  • Посетители на портала.

  Видове данни, които се обработват чрез Портала:

  • Гореща линия на Министерството на външните работи

  Лицата, търсещи съдействие от Горещата линия на Министерството на външните работи и кризисния център следва да предоставите необходимите за целта свои имена, местоположение, информация за членовете на своите семейства, както и всякаква допълнителна информация, която вие решите доброволно да споделите.

  Министерството на външните работи и Порталът получават тези ваши лични данни чрез наличната на Портала евакуационна форма, доброволно попълнена от ваша страна, и ги споделя с трети страни доколкото това е необходимо да ви бъде указана своевременна помощ. Ваше лично право е да прецените до каква степен сте съгласни да предоставите личните си данни.

  Непредоставянето на съответната информация би възпрепятствало Министерството на външните работи да се свърже с вас и да ви укаже необходимото съдействие и/или изпълни законово задължение или официални правомощия в тази връзка.

  • Настаняване и трудова заетост

  Порталът позволява да разгледате и да се възползвате от публикувани обяви за временно или постоянно настаняване, както и да кандидатствате за налични в Портала предложения за работа.

  Видът и обемът на необходимите лични данни е посочен в съответния формуляр, когато такъв е предварително определен и достъпен на Портала, а в останалите случаи – се определя пряко от публикувалия обявата, върху който процес Порталът няма контрол.

  Видът и обемът на необходимата информация относно физически и юридически лица, желаещи да публикуват обява за временно или дългосрочно настаняване, както и обява за работа на Портала, е посочен в съответния формуляр, когато такъв е предварително определен за тази цел. Всички лични данни, съдържащи се в предоставената в тази връзка информация, се обработват доброволно въз основа на съгласието на предоставящите я лица.

  В случай, че проявите интерес към дадена обява, вие предоставяте тази информация доброволно заедно със своето съобщение/кандидатура. Непредоставянето на исканите лични данни може да доведе до невъзможност съобщението ви да бъде обработено, съответно кандидатурата ви да бъде оценена. Ваше лично право е да прецените до каква степен сте съгласни да предоставите личните си данни.

  • Доброволчески инициативи и pro bono услуги

  Необходимите лични данни, които следва да предоставите, за да ви бъде оказана предложената помощ и/или безплатни услуги, се определя пряко от публикувалия обявата, върху който процес Порталът няма контрол.

  Видът и обемът на необходимата информация относно физически и юридически лица, желаещи да публикуват обява за временно или дългосрочно настаняване, както и обява за работа на Портала, е посочен в съответния формуляр, когато такъв е предварително определен за съответната цел. Всички лични данни, съдържащи се в предоставената в тази връзка информация, се обработват доброволно въз основа на съгласието на предоставящите я лица.

  В случай, че проявите интерес към дадена обява, вие предоставяте тази информация доброволно заедно със своето съобщение. Непредоставянето на исканите лични данни може да доведе до невъзможност съобщението ви да бъде обработено, съответно услугата да ви бъде предоставена. Ваше лично право е да прецените до каква степен сте съгласни да предоставите личните си данни.

  • Регистрация на профил

  Всеки желаещ да публикува обява за настаняване, както и обява за работа на Портала може предварително да създаде свой потребителски профил за целите на администриране на публикуваните обяви и за улесняване комуникацията във връзка с тях. В тази връзка, всеки желаещ да се регистрира, следва да има навършени 16 години и да предостави адрес на електронна поща.

  Същевременно Порталът създава автоматично потребителски профил на всеки успешно публикувал такъв тип обяви за целите на последващата им редакция и при необходимост – премахването им от www.ukraine.gov.bg.

  Предоставянето на тази информация е изцяло доброволно и се основава на вашето съгласие. При регистриране, всеки има правото да избере дали информацията да бъде споделяна. Също така, можете изрично да отбележи каква част от вашата информация може да бъде видима и каква част да остане скрита. Информацията, която публикувате, качвате или съхранявате в рамките на Портала се обработва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 като имате пълен контрол върху промени нея посредством потребителския си профил.

  • Административна услуги или производства:

  За целите на предлаганите административни услуги и производства, Българските институции изискват чрез съответния формуляр на Портала предоставяне на лични данни на основание, в съответствие и в обема, изискуем от приложимата нормативната уредба.

  • Сигнали и обратна връзка

  Обработваме ваши лични данни и за да отговорим на постъпили съобщения, запитвания, оплаквания, молби, сигнали и предложения. Ако запитването или молбата представляват по същество заявление за предоставянето на административна услуга, обработването на тези лични данни се извършва на основание и в съответствие с приложимата нормативната уредба и в обема, изискуем за конкретната административна услуга.

  В останалите случаи можем, според начина, по който съобщението/запитването е отправено, да обработваме ваши имена, електронен адрес, телефон за връзка, както и информацията, намиращата се в съдържанието на съобщението/запитването, за целите на предоставяне разяснения и допълнителна информация и отговор на отправените въпроси.

  • Администриране на Портала

  Порталът използва „бисквитки“ с цел предоставяне на услугата, за съхранение на настройки, запазване на критерии за търсене, автоматичен вход, статистика. За тези цели Порталът може да събира следната информация на неговите посетители: интернет идентификатори (автоматично, посредством „бисквитки“): техническа и статистическа информация за посещенията на интернет страница, която може да включва адреса на интернет протокола (IP), продължителност на посещението, настройка на часови зони, видове и версии на браузъра, трафични и други данни, които сами по себе си не съдържат данни, които биха могли да бъдат свързани с отделен посетител на интернет страницата (за повече информация вж. Политика за бисквитките).

  6. Срок за съхранение на предоставените лични данни:

  Личните данни, предоставени чрез Портала се съхраняват само докато същите са необходими за осъществяване на целите, за които тези лични данни са събрани и в съответствие с приложимото законодателство. Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, се заличават след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне.

  Личните данни, предоставени за създаване на потребителски профил за целите на администриране на публикуваните обяви и съхранявани в Портала се съхраняват за периода на активността на профила и за период от една година след прекратяване на потребителския профил. Файловете, които се съхраняват в потребителските профили в Портала, се съхраняват за периода до изтриването им самия потребител или до една година след прекратяване на активността на профила.

  7. Как споделяме информация

  Възможно за гореописаните цели на Портала да използваме трети страни за подпомагане на определени дейности. Лични данни се разкриват на такива лица само при достатъчно гаранции за осигуряване на адекватно ниво на защита и наличието на законово основание и/или основателна причина за това.

  Също така, когато това е законно и/или основателно необходимо за изпълнение на съответната заявка, услуга, помощ, процедура, както и за защита на легитимни интереси и при съблюдаване на приложимото право, предоставяме данни на определени получатели, като:

  • Български институции;
  • публикувалите обяви лица;
  • адвокати, професионални консултанти и съветници;
  • доставчици на услуги за целите на поддръжката на Портала;
  • други получатели, при наличието на основания, предвидени в националното законодателство;

  Ние не прехвърляме събираните и обработвани лични данни извън рамките на ЕС/ЕИП.

  8. Вашите права

  Правата, които притежавате във връзка със защитата на личната ви информация са предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679:

  • право на достъп до личните данни, вкл. достъп до информация за какви цели същите се обработват и на кого се разкриват (чл. 15 от Регламента);
  • право на коригиране на неточни лични данни и/или на допълване на непълни лични данни (чл. 16 от Регламента);
  • право на изтриване – при наличието на определени основания (посочени в чл. 17 от Регламента) може да бъде поискано личните данни, които се съхраняват, да бъдат изтрити;
  • право на ограничаване на обработването на личните данни – при наличието на определени обстоятелства (посочени чл. 18, § 1, б. „а“-„г“ от Регламента);
  • право на преносимост –чл. 20, § 1 и 2 от Регламента предвижда възможността обработваните лични данни да бъдат изискани и получени в общоизползван формат, подходящ за четене от машина (напр. компютър) или да същите да бъдат прехвърлени на друг администратор (институция, организация, дружество), но само когато същите се обработват въз основа на договор, съгласие и обработването се извършва автоматично.;
  • право на възражение срещу обработването на лични данни в случаите, предвидени в чл. 21, § 1 от Регламента;
  • право на всеки да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последици в значителна степен (чл. 22, § 1 от Регламента);
  • правото на оттегляне на съгласието за обработване на лични данни – в случай, че ваши лични данни се обработват въз основа на съгласие, същото може да бъде оттеглено по всяко време без това обаче да засяга законосъобразността на обработването, извършено преди оттеглянето (чл. 7, § 3 от Регламента);
  • правото на жалба до Комисия за защита на личните данни и правото на ефективна съдебна защита (чл. 77, 78 и 79 от Регламента).

  Вие имате право да упражните посочените по-долу ваши права в съответствие с Регламента и Глава седма от Закона за защита на личните данни. Преди да имате тази възможност е възможно да поискаме допълнителна информация, необходима за потвърждаването на вашата самоличност.

  9. Връзка с Портала

  За да получите повече информация относно защитата на лични данни или да упражните някое от своите права, можете да се свържете със съответната институция на данните за контакт, посочени по-горе.

  Сравнете обяви