• HOTLINE  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Search
 • Your search results

  Category Archives: News

  Възможност за правна помощ на украинските бежанци

  Oct 19, 2022 13:05
  Фондация за достъп до права – ФАР, чрез своите адвокати, предоставя правни услуги в Добрич, Варна, Бургас, Пловдив и София. Това са ключови локации, в които се наблюдава концентрац ...
  Read More

  Информация относно предоставяне на ваучери за осигуряване на храни и стоки от първа необхо...

  Oct 19, 2022 08:34
   Агенцията за социално подпомагане (АСП) е определена за конкретен бенефициент за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект BG05FMOP001-6.001 „Предоставяне на ...
  Read More

  Министерският съвет одобри ново плащане от над 8,4 млн. лева за хотелиерите, настанили укр...

  Oct 17, 2022 16:01
  Министерският съвет прие решение за одобряване на помощ на допълнително одобрени кандидати по „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена време ...
  Read More

  Причини за прекратяване регистрацията на украински бежанци в Бюрата по труда

  Oct 14, 2022 09:22
  Предлагаме ви разяснение от Агенцията по заетостта при какви случаи следва прекратяване регистрацията в Бюрата по труда и след каквъв период е възможно безработните отново да се ре ...
  Read More

  Права и възможности на украинските бежанци при регистриране в бюрата по труда

  Oct 13, 2022 15:14
  С нормативни промени на Закона за насърчаване на заетостта (изм. и доп. ДВ. бр.41 от 3 Юни 2022г.), чужденците, ползващи се от временна закрила по Закона за убежището и бежанците, ...
  Read More

  Министерство на туризма подготвя изплащането на безспорните суми към хотелиерите по Програ...

  Oct 13, 2022 14:39
  Министърът на туризма д-р Илин Димитров беше гост в сутрешния блок на Nova News “Твоят ден”. Във връзка с изплащането на средства по програмите за бежанците от Украйна, ...
  Read More

  Важно: Прехвърляне изплащането на отпуснати помощи при смяна на адрес

  Oct 12, 2022 14:12
  Ако имате отпусната еднократна помощ, но сте променили местопребиваването си, следва да заявите писмено своето желание за промяна на начина на изплащане на помощта, като попълните ...
  Read More

  Условия и ред за получаване на еднократна помощ на разселени от Украйна лица

  Oct 10, 2022 10:27
  На лицата с предоставена временна закрила се отпуска еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) до петкратния размер на ...
  Read More

  Информация относно отпускане на целева помощ за отопление на украински бежанци, с предоста...

  Oct 07, 2022 09:07
  Чужденците с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, чужденците, на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, и чужд ...
  Read More

  Compare Listings